INSURANCE

📌QUY ĐỊNH BẢO HIỂM TỪ BLOG DITIMMONEY📌

Bảo hiểm - bảo vệ tiền gửi của nhà đầu tư, cho phép bồi thường một phần số tiền đã đầu tư vào dự án.
Trước khi gửi đơn yêu cầu thanh toán bảo hiểm, hãy đọc các quy định và điều kiện thanh toán bảo hiểm của Blog:

Điều kiện thanh toán bảo hiểm

  1. Bạn phải là người giới thiệu của chúng tôi (đăng ký dự án dưới link giới thiệu của Blog, thông tin đăng nhập của chúng tôi trên các dự án: newone1).
  2. Dự án thanh toán ít hơn 90% tiền dự trữ vào ngày ngừng chi trả.
  3. Bạn đã đầu tư vào dự án.
  4. Bạn đã yêu cầu refback (hoàn lại tiền)
  5. Đơn bảo hiểm gửi đúng thời hạn (không quá 3 ngày tính từ ngày Blog thông báo)


Phần trăm số tiền bảo hiểm

từ 5% đến 80% khoản lỗ đầu tư vào dự án.
% số tiền bảo hiểm phụ thuộc vào số tiền được phân bổ của quỹ bảo hiểm và số lượng đơn đăng ký bảo hiểm!

Sự kiện xảy ra bảo hiểm

Dự án ngừng thực hiện việc thanh toán chi trả cho nhà đầu tư (khoản thanh toán cho nhà đầu tư ít hơn 90% tổng số quỹ có trong dự án), hoặc trang wed dự án đóng cửa không thể truy cập bình thường

Yêu cầu bảo hiểm

Đơn yêu cầu bảo hiểm phải được nộp trong vòng 3 ngày, tính từ khi Blog thông báo. Quá thời hạn trên sẽ không được xử lý.

Thời hạn trả bảo hiểm

Trong vòng 2 ngày.

Số tiền chi trả bảo hiểm tối thiểu

1 RUB

Từ chối trả bảo hiểm trong các trường hợp sau: 

Bạn là quản trị viên giám sát dự án!

Dự án đã được khởi động lại, có đền bù!

Dự án đã khởi động lại, thanh toán hơn 90% quỹ đang có.

  
Đối với các dự án được bảo hiểm, số tiền bảo hiểm được nêu rõ trong phần tiêu đề tên dự án
Ví dụ:
Bảo hiểm được tính theo công thức: (Số tiền đầu tư - số tiền bạn rút - số tiền refback) *% số tiền bảo hiểm / 100

Ví dụ:
Bạn đầu tư 2000 rúp, bạn nhận được refback từ Blog là 60 rúp và rút 1500 rúp. Ví dụ, Blog tính toán bảo hiểm ở mức 20%.
Khi đó bảo hiểm của bạn sẽ là: (2000 - 1500 - 60) * 20/100 = 88 rúp.

Nếu bạn đáp ứng tất cả các điều kiện trên, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi và cung cấp chính xác các thông tin trong form sau:


0 comments:

📌 Event từ Blog
  • 🎁30/04 Tặng 2 Rub cho mỗi Ref